Codul deontologic

CODUL DE CONDUITA ETICA A PERSONALULUI N-SAT TV

Prevederile prezentului sunt liber consimţite de jurnaliştii membri ai organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului, adoptat de către Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9-11 iulie 2004. Aplicarea prevederilor Codului se va realiza prin grija organelor specializate ale fiecarei organizaţii semnatare a Statutului Jurnalistului.

1. Rolul jurnalistului

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucura de o protectie sporita in exercitarea acestui drept datorita rolului vital, de aparator al valorilor democratice, pe care presa il indeplineste in societate.

1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte si sa comunice faptele – asa cum acestea pot fi cunoscute prin verificari rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o baza factuala. În relatarea faptelor si a opiniilor, jurnalistul va actiona cu buna credinta.

1.4. Jurnalistul este dator sa semnaleze neglijenta, injustitia si abuzul de orice fel.

1.5. În demersul sau de a informa publicul, jurnalistul este dator sa reflecte societatea in ansamblul si diversitatea ei, acordand acces în presa si opiniilor minoritare si individuale. Publicul are dreptul sa cunoasca nu numai informatiile si ideile primite favorabil sau cu indiferentă ori considerate inofensive, dar si pe acelea care ofenseaza, socheaza sau deranjeaza. Acestea sunt cerinte ale pluralismului, tolerantei si spiritului deschis, fara de care nu exista societate democratica.

1.6. Profesia de jurnalist implica drepturi şi obligatii, libertati si responsabilitati.

2. Conduita profesionala

2.1. Respectarea drepturilor omului. În exercitarea rolului sau de garant al democratiei, presa are datoria primordiala de a respecta drepturile omului. Astfel:

2.1.1. Jurnalistul este dator sa respecte prezumtia de nevinovatie.
2.1.2. Jurnalistul este dator sa respecte viata privata a persoanei (inclusiv aspectele care tin de familie, domiciliu si corespondenta). Amestecul in viata privata este permis atunci cand interesul public de a afla informatia prevaleaza. În acest context, este irelevant daca o persoana publica a dorit sau nu să dobandeasca aceasta calitate. O activitate nu este privata doar pentru motivul ca nu este desfasurata in public.
2.1.3. Jurnalistul este dator sa tina cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicati in infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu exceptia situatiei in care interesul public cere ca acestia să fie identificati, sau la solicitarea expresa a parintilor sau a reprezentantilor lor legali, in vederea protejarii interesului superior al minorului.
2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamitatilor, infractiunilor, cu precadere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie sa fie dezvaluita, cu exceptia situatiei in care exista acordul acestora sau cand un interes public major prevaleaza. De acelasi regim beneficiaza si persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilitati, refugiati etc.).
2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoana pe motive de rasa, etnie, religie, sex, varsta, orientare sexuala ori dizabilitati si sa nu instige la ura si violenta atunci cand relateaza fapte sau isi exprima opiniile.

2.2. Regulile redactarii.

2.2.1. Informatia trebuie delimitata clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.
2.2.2. Jurnalistul va verifica informatiile in mod rezonabil înainte de a le publica si va exprima opinii pe o baza factuala. Informatiile vadit neadevarate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sa creada ca sunt false, nu vor fi publicate.
2.2.3. În chestiunile despre care relateaza, jurnalistul trebuie sa faca eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor partilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta in redactare regulile cităaii. In cazul citarii parţiale a unei persoane, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protecţia surselor

2.3.1. Jurnalistul are obligatia de a pastra confidentialitatea acelor surse care solicita sa isi pastreze anonimatul sau a acelor surse a caror dezvaluire le poate pune in pericol viata, integritatea fizica si psihica sau locul de munca.

2.4. Colectarea informatiilor

2.4.1. Jurnalistul va obtine informatii în mod deschis si transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigatie este justificata atunci cand exista un interes public si cand informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace. Se recomanda ca utilizarea tehnicilor speciale de investigatie sa fie mentionata explicit în momentul publicarii informatiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obtine beneficii personale sau in favoarea unor terte parti constituie o grava incalcare a normelor etice si este inacceptabila.
2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri in bani sau in natura sau orice alte avantaje care ii sunt oferite in considerarea statutului sau profesional.
2.5.3. Jurnalistul va evita sa se afle intr-o situatie de conflict de interese. Se recomanda separarea activitatilor editoriale ale jurnalistului de cele politice si economice.

2.6. Independenţa

2.6.1. Jurnalistul isi va exercita profesia conform propriei sale constiinte si in acord cu principiile prevazute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod.

2.7. Corectia erorilor. Dreptul la replica

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare in materialele sale. Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate sa publice si scuze.

2.7.2. Dreptul la replica se acorda atunci cand cererea este apreciata ca fiind indreptatita si rezonabila.

3. Drepturile Jurnalistului

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte si care garanteaza libertatea de exprimare si liberul acces la informatii, precum si la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.
3.3. Protectia secretului profesional si a confidentialitatii surselor este in egala masura un drept, dar si o obligatie a jurnalistului.
3.4. Jurnalistul are dreptul de a refuza orice demers jurnalistic impotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceasta libertate deriva din obligatia jurnalistului de a informa publicul cu buna credinta.
3.5. In virtutea bunei practici de separare a activitatilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza sa atraga contracte de publicitate sau sponsorizare pentru institutia de presa la care lucreaza.
3.6. Jurnalistul se bucura, conform legii, de protectia drepturilor de autor.
3.7. Jurnalistul isi afirma dreptul de a fi aparat de catre institutia de presa unde isi exercita profesia, precum si de catre asociatia profesionala ori sindicala care ii reprezinta interesele impotriva oricarei presiuni exercitate contra sa, de natura sa determine o incalcare a conduitei profesionale prevazute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod de conduita.

4. Răspunderi şi sancţiuni

4.1. Comportamentul angajatilor N-SAT TV trebuie sa fie conform deontologiei profesionale, legilor din Romania si regulamentului de ordine interioara al institutiei. Incalcarea acestor prevederi reprezinta abateri si atrage aplicarea de masuri disciplinare cu suportarea consecintelor legale. Constituie abatere disciplinara orice fapta savarsita cu vinovetie, in legatura cu activitatea desfasurata, constand dintr-o actiune sau inactiune, prin care s-au incalcat prevederile legale si orice alte reglementari sau dispozitii interne emise de conducerea N-SAT TV.

4.2. Sunt abateri disciplinare:

a) intarzierea sistematica sau neglijenta repetata, in efectuarea la termen si de calitate a lucrarilor;

b) absente nemotivate de la serviciu;

c) exercitarea in afara cadrului legal sau omisiunea de a indeplini atributiile cerute;

d) nerespectarea secretului profesional si respectiv al caracterului confidential al informatiilor care nu pot fi făcute publice din diferite motive divulgarea acestora altor persoane decat celor indreptatite potrivit legii sau folosirea acestora intr-o maniera contrara legii;

e) manifestarile care aduc atingere prestigiului si autoritatii institutiei sau onoarei;

f) interventiile pentru solutionarea unor probleme in afara cadrului legal;

g) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;

h) superficialitate in rezolvarea lucrarilor repartizate;

i) incalcarea ordinii si disciplinii la locul de munca;

j) incalcarea principiilor ce stau la baza exercitarii atributiilor profesiei de jurnalist;

k) exprimarea unor convingeri politice, precum si sustinerea subiectiva a unor activitati sau manifestatii publice cu caracter politic;

l) incalcarea altor obligatii ale profesiei stabilite prin prezentul Cod.

4.3 Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate in cazul savarsirii uneia dintre abaterile mai sus mentionate, in functie de gravitatea acesteia, sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea indemnizatiei corespunzatoare functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile;

d) reducerea cu 5- 10 % a indemnizatiei lunare, pe o perioada de 1- 3 luni;

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

4.4. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Sanctiunea disciplinara se aplica în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvarsita de angajat, avandu-se in vedere următoarele:

a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;

b) gradul de vinovatie a persoanei in cauza;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportamentul general avut pana la acea data

e) sanctiuni disciplinare suferite anterior de persoana în cauza.

4.5. Sanctiunile disciplinare prevazute mai sus se aplica de managerul soietatii

4.6. Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata decat dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, managerul societatii dispune de constituirea unei comisii special formata din 3-5 membri. Aceasta comisie va convoca in scris persoana in cauza precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

Neprezentarea persoanei convocate in conditiile prevazute mai sus fara un motiv obiectiv da dreptul comisiei sa initieze cercetarea in absenta faptuitorului.

In cursul cercetarii disciplinare prealabile angajatul are dreptul sa fie asistat/reprezentat de un avocat, sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei speciale toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

Sanctiunea disciplinara, în cazul abaterilor prezentate anterior in prezentul Cod se aplica de catre directorul general sau adjunctul acestuia la propunerea comisiei speciale care a efectuat cercetarea disciplinara prealabila.

Managerul N-SAT TV dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-un ordin emis in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentarii concluziilor comisiei speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, ordinul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) precizarea prevederilor legale sau ale regulamentelor interne, care au fost incalcate de angajat;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de angajat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Ordinul de sanctionare se comunica persoanei in cauza in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se realizeaza prin predarea acesteia catre angajat, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

 

Lasă un răspuns